MEMBERS

MEMBERS

President
Kazuyoshi Hashimoto
Immediate Past Pres
Rei Matsuda
Pres elect
Yasuhiko Fujita
Vice Pres
Yoshiaki Shimo
Vice Pres
Takuji Takahashi
Secretary
Hideaki Itoh
Treasurer
Noriyuki Kawai
SAA
Daisuke Maeda
Directors
Hiroshi Kinoshita
Directors
Takeshi Seino
Directors
Shuchu U
Directors
Toshiharu Shinohara
Directors
Hiroyuki Mizukami
Directors
Tsutomu Sugimoto
Directors
Masaaki Murata
Directors
Kazuya Iwasaki
Directors
Eijiro Sandaiji
Directors
Kazuo Chiburi
Directors
Masahiko Sugimoto
ページの先頭へ戻る